องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
public สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประวัติ อบต.สะพลี อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 ที่งตั้งและอาณา อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พื่นที่ ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทำการเกษตร ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สาธารณและอื่นๆ ประมาณ 25.20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น เขตการปกครอง • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น • ชาย 2,828 คน • หญิง 3,073 คน *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ประวัติ อบต.สะพลี

          อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539

    ที่งตั้งและอาณา

          อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางสน        อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร      

    ทิศใต้                        ติดต่อกับ        ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร    

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        อ่าวไทย

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        ตำบลนากระตาม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

    พื่นที่

          ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่อยู่อาศัย                ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นทำการเกษตร           ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่สาธารณและอื่นๆ   ประมาณ  25.20 ตารางกิโลเมตร

    ภูมิประเทศ

          ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น

    เขตการปกครอง

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9

 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น

            • ชาย  2,828 คน

            • หญิง 3,073 คน

  *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ประวัติ อบต.สะพลี อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 ที่งตั้งและอาณา อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พื่นที่ ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทำการเกษตร ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สาธารณและอื่นๆ ประมาณ 25.20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น เขตการปกครอง • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น • ชาย 2,828 คน • หญิง 3,073 คน *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ประวัติ อบต.สะพลี

          อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539

    ที่งตั้งและอาณา

          อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางสน        อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร      

    ทิศใต้                        ติดต่อกับ        ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร    

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        อ่าวไทย

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        ตำบลนากระตาม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

    พื่นที่

          ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่อยู่อาศัย                ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นทำการเกษตร           ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่สาธารณและอื่นๆ   ประมาณ  25.20 ตารางกิโลเมตร

    ภูมิประเทศ

          ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น

    เขตการปกครอง

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9

 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น

            • ชาย  2,828 คน

            • หญิง 3,073 คน

  *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

public สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี การประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง อาชีพประมง อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม 32 ร้าน 2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม 21 แห่ง 3.โรงแรม / รีสอร์ท 10 ร้าน 4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม 5 ร้าน 5.โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง 7.จำหน่ายน้ำดื่ม 2 แห่ง 8.อื่นๆ 21 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

การประกอบอาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง

อาชีพประมง

อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว

อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  

1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม        32   ร้าน

2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม          21   แห่ง

3.โรงแรม / รีสอร์ท                  10   ร้าน

4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม            5    ร้าน

5.โรงงานอุตสาหกรรม              3    แห่ง

6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ         2    แห่ง

7.จำหน่ายน้ำดื่ม                       2    แห่ง

8.อื่นๆ                                     21  แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

การประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง อาชีพประมง อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม 32 ร้าน 2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม 21 แห่ง 3.โรงแรม / รีสอร์ท 10 ร้าน 4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม 5 ร้าน 5.โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง 7.จำหน่ายน้ำดื่ม 2 แห่ง 8.อื่นๆ 21 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

การประกอบอาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง

อาชีพประมง

อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว

อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  

1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม        32   ร้าน

2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม          21   แห่ง

3.โรงแรม / รีสอร์ท                  10   ร้าน

4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม            5    ร้าน

5.โรงงานอุตสาหกรรม              3    แห่ง

6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ         2    แห่ง

7.จำหน่ายน้ำดื่ม                       2    แห่ง

8.อื่นๆ                                     21  แห่ง

public สภาพทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้ สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่ 1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.นายชาติชาย สวัสศรี หัวหน้าสำนักปลัด 3.นายมานพ มาแจ้ง นักพัฒนาชุมชน 4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว นักทรัพยากรบุคคล 5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นางมณฑา จีนบันทึก เจ้าพนักงานธุรการ 7.นางสาวอาภาพร สง่า นิติกร 8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ ครู 9.นางจิรดา บริรักษ์ ครู 10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์ ครู 11.นางเกศสุดา บุญสะอาด ผู้ดูแลเด็ก 12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 13.นายยมนา หงสะทาน พนักงานขับรถยนต์ 14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์ พนักงานขับรถยนต์ 15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 16.นายวิศัลย์ สยุมพร พนักงานขับรถยนต์ 17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์ พนักงานขับรถยนต์ 18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ พนักงานขับรถยนต์ 19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 20.นายวิชาญ พูนชัย ยาม 21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น คนงานทั่วไป 22.นายวันชัย กาลพัฒน์ คนงานทั่วไป 23.นายบัญญัติ หนูแก้ว คนงานทั่วไป 24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์ คนงานทั่วไป 25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์ คนงานทั่วไป 26.นายอนันต์ สันทัดการ คนงานทั่วไป 27.นายสมชาย ธัญญากรณ์ คนงานทั่วไป 28.นางมนฑา สืบสะอาด คนงานทั่วไป 29.นางสาวสายฝน มลิเสน นักการภารโรง 30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส คนงานทั่วไป 31.นางสาวเบญจพร สมมุติ คนงานทั่วไป 32.นางดวงพร หงสะทาน คนงานทั่วไป 33.นายเจษฎา นิลภักดิ์ คนงานทั่วไป 34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย คนงานทั่วไป 35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน คนงานทั่วไป 36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์ คนงานทั่วไป 37.นายกีรติ กิจจะ คนงานทั่วไป ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางพรรณวิภา สุชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง 2. นางจุรีรัตน์ ชูกรณ์ นักวิชาการเงินละบัญชี 3. นางสาวธัญญลักษ์ มีลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4. นางพรรณวิภา สุชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 5. นางสุศรีสุดา เกตุพิมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 6. นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายไชวัฒน์ ควงผจญ หัวหน่าสวนโยธา 2. นายนรงค์ ฉิมมณี ช่างโยธา 3. จ.อ.ธวัธชัย บุญจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน 1.คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 2.เครื่อง pocket PC จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่อง Note Book จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 6.โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 เครื่อง รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 19,893,340.44 บาท ปี 2552 22,489,047.87 บาท ปี 2553 27,808,025.86 บาท รายจ่ายของ อบต. รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 14,720,621.90 บาท ปี 2552 21,296,393.20 บาท ปี 2553 25,289,529.67 บาท
การบริหารงาน อบต. รอปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สภาพสังคม 1.การศึกษา โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4 2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 2.ศาสนา วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์ 1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 2 วัดปากด่าน หมู่ที่ 2 3 วัดป่ายาง หมู่ที่ 4 4วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี หมู่ที่ 7 6 วัดทุ่งไทรทอง หมู่ที่ 8 7 วัดถ้ำเขาปุก หมู่ที่ 10 8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง หมู่ที่ 10 9 วัดราษฎร์คงคาราม หมู่ที่ 11 หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง 3.โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ ทางรถยนต์ - ทางหลวงชนบท 3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท 2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร - ทางหลวงแผ่นดิน 3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้ - ถนนลูกรัง จำนวน 39 สาย - ถนนหินคุก จำนวน 17 สาย - ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย - ถนนสาดยาง จำนวน 2 สาย ทางรถไฟ มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 การไฟฟ้า มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน การประปา มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน การโทรคมนาคม - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้ ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง 4.ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ - สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ฝาย จำนวน 6 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 26 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 30 แห่ง - ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง - เหมือง จำนวน 2 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทรัพยากรทางทะเล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล 5.การเมืองการบริหาร การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ ที่ ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง 1 บ้านหนองปลาไหล นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 2 บ้านปากด่าน นายนิมิต พลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 3 บ้านดอนคา นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 4 บ้านควน (เนินสำลี) นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 5 บ้านพรุใหญ่ นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 6 บ้านคลองใหญ่ นายจารึก ผลจันทร์ กำนันตำบลสะพลี 7 บ้านทุ่งวัวแล่น นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 8 บ้านห้วยตาอ่อน นายฉัตรชัย โลพิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง) นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 10 บ้านพรุปริง นายไวโอลิน แจกซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

สภาพสังคม

1.การศึกษา

โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน  2 แห่ง

ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง

1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4

2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10

ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.)                             จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                    จำนวน 1 แห่ง

2.ศาสนา

วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์

1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1

2 วัดปากด่าน                    หมู่ที่ 2

3 วัดป่ายาง                       หมู่ที่ 4

4วัดพรุใหญ่                       หมู่ที่ 6

5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี    หมู่ที่ 7

6 วัดทุ่งไทรทอง                 หมู่ที่ 8

7 วัดถ้ำเขาปุก                    หมู่ที่ 10

8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง     หมู่ที่ 10

9 วัดราษฎร์คงคาราม          หมู่ที่ 11

หน่วยบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี  หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล)

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) 

สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง

3.โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

            การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

ทางรถยนต์

           - ทางหลวงชนบท       3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท       2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร 

           - ทางหลวงแผ่นดิน     3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

           - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร       

         ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้

           - ถนนลูกรัง        จำนวน              39           สาย

           - ถนนหินคุก       จำนวน              17           สาย

           - ถนนคอนกรีต   จำนวน                9            สาย

           - ถนนสาดยาง     จำนวน               2            สาย

ทางรถไฟ

            มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

การไฟฟ้า

            มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

การประปา

            มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

การโทรคมนาคม

            - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน 17 ตู้   ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน

            - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง

4.ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ

               แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

                     - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

                     - สระน้ำ                จำนวน                  15           แห่ง

                     - ฝาย                   จำนวน                    6            แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้น             จำนวน                  26           แห่ง

                     - บ่อโยก               จำนวน                   30           แห่ง

                     - ทำนบกั้นน้ำ         จำนวน                   5            แห่ง

                     - เหมือง                จำนวน                    2            แห่ง

                     - อ่างเก็บน้ำ           จำนวน                   1            แห่ง

           ทรัพยากรทางทะเล

              สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้

                     1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                     2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล

5.การเมืองการบริหาร

          การปกครอง

                เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ที่  ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน         ผู้ปกครอง                         ตำแหน่ง

1  บ้านหนองปลาไหล         นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

2 บ้านปากด่าน                   นายนิมิต พลนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

3 บ้านดอนคา                     นายวัชระ แก้วสุวรรณ์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

4 บ้านควน (เนินสำลี)          นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

5 บ้านพรุใหญ่                     นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

6 บ้านคลองใหญ่                 นายจารึก ผลจันทร์            กำนันตำบลสะพลี

7 บ้านทุ่งวัวแล่น                  นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

8 บ้านห้วยตาอ่อน                นายฉัตรชัย โลพิศ             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง)   นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

10 บ้านพรุปริง                     นายไวโอลิน แจกซ้าย        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้           

           สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่       

1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายชาติชาย สวัสศรี                  หัวหน้าสำนักปลัด

3.นายมานพ มาแจ้ง                      นักพัฒนาชุมชน

4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว    นักทรัพยากรบุคคล

5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.นางมณฑา จีนบันทึก                  เจ้าพนักงานธุรการ

7.นางสาวอาภาพร สง่า                  นิติกร

8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ               ครู

9.นางจิรดา บริรักษ์                        ครู

10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์            ครู

11.นางเกศสุดา บุญสะอาด             ผู้ดูแลเด็ก

12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์                พนักงานขับรถยนต์

13.นายยมนา หงสะทาน                พนักงานขับรถยนต์

14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์                  พนักงานขับรถยนต์

15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์              พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

16.นายวิศัลย์ สยุมพร                    พนักงานขับรถยนต์

17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์          พนักงานขับรถยนต์

18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ               พนักงานขับรถยนต์

19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นายวิชาญ พูนชัย                     ยาม

21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น                คนงานทั่วไป

22.นายวันชัย กาลพัฒน์                คนงานทั่วไป

23.นายบัญญัติ หนูแก้ว                 คนงานทั่วไป

24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์            คนงานทั่วไป

25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์      คนงานทั่วไป

26.นายอนันต์ สันทัดการ               คนงานทั่วไป

27.นายสมชาย ธัญญากรณ์            คนงานทั่วไป

28.นางมนฑา สืบสะอาด                คนงานทั่วไป

29.นางสาวสายฝน มลิเสน             นักการภารโรง

30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส          คนงานทั่วไป

31.นางสาวเบญจพร สมมุติ             คนงานทั่วไป

32.นางดวงพร หงสะทาน                คนงานทั่วไป

33.นายเจษฎา นิลภักดิ์                   คนงานทั่วไป

34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย       คนงานทั่วไป

35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน             คนงานทั่วไป

36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์        คนงานทั่วไป

37.นายกีรติ กิจจะ                           คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้  

1. นางพรรณวิภา       สุชาติ          รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางจุรีรัตน์            ชูกรณ์         นักวิชาการเงินละบัญชี

3. นางสาวธัญญลักษ์  มีลาภ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางพรรณวิภา       สุชาติ          เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสุศรีสุดา         เกตุพิมล       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6. นางสาวพการัตน์   เสียมศักดิ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. นายไชวัฒน์    ควงผจญ   หัวหน่าสวนโยธา

2. นายนรงค์      ฉิมมณี        ช่างโยธา

 3. จ.อ.ธวัธชัย   บุญจำนงค์    เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน   

1.คอมพิวเตอร์                   จำนวน  10  เครื่อง

2.เครื่อง pocket PC  จำนวน      4  เครื่อง

3.เครื่อง Note Book  จำนวน     1  เครื่อง

4.เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน    1  เครื่อง

5.เครื่องโทรศัพท์      จำนวน     1  เครื่อง

6.โทรสาร                 จำนวน     1  เครื่อง

7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย  จำนวน    1  เครื่อง

รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    19,893,340.44                         บาท

           ปี 2552                    22,489,047.87                         บาท

           ปี 2553                    27,808,025.86                         บาท

รายจ่ายของ อบต.

           รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    14,720,621.90                         บาท

           ปี 2552                    21,296,393.20                         บาท

           ปี 2553                    25,289,529.67                         บาท

 

สภาพทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้ สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่ 1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.นายชาติชาย สวัสศรี หัวหน้าสำนักปลัด 3.นายมานพ มาแจ้ง นักพัฒนาชุมชน 4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว นักทรัพยากรบุคคล 5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นางมณฑา จีนบันทึก เจ้าพนักงานธุรการ 7.นางสาวอาภาพร สง่า นิติกร 8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ ครู 9.นางจิรดา บริรักษ์ ครู 10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์ ครู 11.นางเกศสุดา บุญสะอาด ผู้ดูแลเด็ก 12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 13.นายยมนา หงสะทาน พนักงานขับรถยนต์ 14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์ พนักงานขับรถยนต์ 15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 16.นายวิศัลย์ สยุมพร พนักงานขับรถยนต์ 17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์ พนักงานขับรถยนต์ 18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ พนักงานขับรถยนต์ 19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 20.นายวิชาญ พูนชัย ยาม 21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น คนงานทั่วไป 22.นายวันชัย กาลพัฒน์ คนงานทั่วไป 23.นายบัญญัติ หนูแก้ว คนงานทั่วไป 24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์ คนงานทั่วไป 25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์ คนงานทั่วไป 26.นายอนันต์ สันทัดการ คนงานทั่วไป 27.นายสมชาย ธัญญากรณ์ คนงานทั่วไป 28.นางมนฑา สืบสะอาด คนงานทั่วไป 29.นางสาวสายฝน มลิเสน นักการภารโรง 30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส คนงานทั่วไป 31.นางสาวเบญจพร สมมุติ คนงานทั่วไป 32.นางดวงพร หงสะทาน คนงานทั่วไป 33.นายเจษฎา นิลภักดิ์ คนงานทั่วไป 34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย คนงานทั่วไป 35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน คนงานทั่วไป 36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์ คนงานทั่วไป 37.นายกีรติ กิจจะ คนงานทั่วไป ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางพรรณวิภา สุชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง 2. นางจุรีรัตน์ ชูกรณ์ นักวิชาการเงินละบัญชี 3. นางสาวธัญญลักษ์ มีลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4. นางพรรณวิภา สุชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 5. นางสุศรีสุดา เกตุพิมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 6. นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายไชวัฒน์ ควงผจญ หัวหน่าสวนโยธา 2. นายนรงค์ ฉิมมณี ช่างโยธา 3. จ.อ.ธวัธชัย บุญจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน 1.คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 2.เครื่อง pocket PC จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่อง Note Book จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 6.โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 เครื่อง รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 19,893,340.44 บาท ปี 2552 22,489,047.87 บาท ปี 2553 27,808,025.86 บาท รายจ่ายของ อบต. รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 14,720,621.90 บาท ปี 2552 21,296,393.20 บาท ปี 2553 25,289,529.67 บาท
การบริหารงาน อบต.

รอปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

สภาพสังคม 1.การศึกษา โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4 2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 2.ศาสนา วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์ 1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 2 วัดปากด่าน หมู่ที่ 2 3 วัดป่ายาง หมู่ที่ 4 4วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี หมู่ที่ 7 6 วัดทุ่งไทรทอง หมู่ที่ 8 7 วัดถ้ำเขาปุก หมู่ที่ 10 8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง หมู่ที่ 10 9 วัดราษฎร์คงคาราม หมู่ที่ 11 หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง 3.โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ ทางรถยนต์ - ทางหลวงชนบท 3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท 2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร - ทางหลวงแผ่นดิน 3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้ - ถนนลูกรัง จำนวน 39 สาย - ถนนหินคุก จำนวน 17 สาย - ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย - ถนนสาดยาง จำนวน 2 สาย ทางรถไฟ มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 การไฟฟ้า มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน การประปา มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน การโทรคมนาคม - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้ ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง 4.ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ - สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ฝาย จำนวน 6 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 26 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 30 แห่ง - ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง - เหมือง จำนวน 2 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทรัพยากรทางทะเล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล 5.การเมืองการบริหาร การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ ที่ ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง 1 บ้านหนองปลาไหล นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 2 บ้านปากด่าน นายนิมิต พลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 3 บ้านดอนคา นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 4 บ้านควน (เนินสำลี) นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 5 บ้านพรุใหญ่ นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 6 บ้านคลองใหญ่ นายจารึก ผลจันทร์ กำนันตำบลสะพลี 7 บ้านทุ่งวัวแล่น นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 8 บ้านห้วยตาอ่อน นายฉัตรชัย โลพิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง) นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 10 บ้านพรุปริง นายไวโอลิน แจกซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

สภาพสังคม

1.การศึกษา

โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน  2 แห่ง

ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง

1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4

2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10

ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.)                             จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                    จำนวน 1 แห่ง

2.ศาสนา

วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์

1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1

2 วัดปากด่าน                    หมู่ที่ 2

3 วัดป่ายาง                       หมู่ที่ 4

4วัดพรุใหญ่                       หมู่ที่ 6

5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี    หมู่ที่ 7

6 วัดทุ่งไทรทอง                 หมู่ที่ 8

7 วัดถ้ำเขาปุก                    หมู่ที่ 10

8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง     หมู่ที่ 10

9 วัดราษฎร์คงคาราม          หมู่ที่ 11

หน่วยบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี  หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล)

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) 

สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง

3.โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

            การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

ทางรถยนต์

           - ทางหลวงชนบท       3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท       2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร 

           - ทางหลวงแผ่นดิน     3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

           - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร       

         ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้

           - ถนนลูกรัง        จำนวน              39           สาย

           - ถนนหินคุก       จำนวน              17           สาย

           - ถนนคอนกรีต   จำนวน                9            สาย

           - ถนนสาดยาง     จำนวน               2            สาย

ทางรถไฟ

            มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

การไฟฟ้า

            มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

การประปา

            มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

การโทรคมนาคม

            - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน 17 ตู้   ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน

            - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง

4.ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ

               แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

                     - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

                     - สระน้ำ                จำนวน                  15           แห่ง

                     - ฝาย                   จำนวน                    6            แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้น             จำนวน                  26           แห่ง

                     - บ่อโยก               จำนวน                   30           แห่ง

                     - ทำนบกั้นน้ำ         จำนวน                   5            แห่ง

                     - เหมือง                จำนวน                    2            แห่ง

                     - อ่างเก็บน้ำ           จำนวน                   1            แห่ง

           ทรัพยากรทางทะเล

              สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้

                     1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                     2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล

5.การเมืองการบริหาร

          การปกครอง

                เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ที่  ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน         ผู้ปกครอง                         ตำแหน่ง

1  บ้านหนองปลาไหล         นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

2 บ้านปากด่าน                   นายนิมิต พลนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

3 บ้านดอนคา                     นายวัชระ แก้วสุวรรณ์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

4 บ้านควน (เนินสำลี)          นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

5 บ้านพรุใหญ่                     นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

6 บ้านคลองใหญ่                 นายจารึก ผลจันทร์            กำนันตำบลสะพลี

7 บ้านทุ่งวัวแล่น                  นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

8 บ้านห้วยตาอ่อน                นายฉัตรชัย โลพิศ             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง)   นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

10 บ้านพรุปริง                     นายไวโอลิน แจกซ้าย        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้           

           สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่       

1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายชาติชาย สวัสศรี                  หัวหน้าสำนักปลัด

3.นายมานพ มาแจ้ง                      นักพัฒนาชุมชน

4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว    นักทรัพยากรบุคคล

5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.นางมณฑา จีนบันทึก                  เจ้าพนักงานธุรการ

7.นางสาวอาภาพร สง่า                  นิติกร

8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ               ครู

9.นางจิรดา บริรักษ์                        ครู

10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์            ครู

11.นางเกศสุดา บุญสะอาด             ผู้ดูแลเด็ก

12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์                พนักงานขับรถยนต์

13.นายยมนา หงสะทาน                พนักงานขับรถยนต์

14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์                  พนักงานขับรถยนต์

15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์              พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

16.นายวิศัลย์ สยุมพร                    พนักงานขับรถยนต์

17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์          พนักงานขับรถยนต์

18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ               พนักงานขับรถยนต์

19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นายวิชาญ พูนชัย                     ยาม

21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น                คนงานทั่วไป

22.นายวันชัย กาลพัฒน์                คนงานทั่วไป

23.นายบัญญัติ หนูแก้ว                 คนงานทั่วไป

24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์            คนงานทั่วไป

25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์      คนงานทั่วไป

26.นายอนันต์ สันทัดการ               คนงานทั่วไป

27.นายสมชาย ธัญญากรณ์            คนงานทั่วไป

28.นางมนฑา สืบสะอาด                คนงานทั่วไป

29.นางสาวสายฝน มลิเสน             นักการภารโรง

30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส          คนงานทั่วไป

31.นางสาวเบญจพร สมมุติ             คนงานทั่วไป

32.นางดวงพร หงสะทาน                คนงานทั่วไป

33.นายเจษฎา นิลภักดิ์                   คนงานทั่วไป

34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย       คนงานทั่วไป

35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน             คนงานทั่วไป

36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์        คนงานทั่วไป

37.นายกีรติ กิจจะ                           คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้  

1. นางพรรณวิภา       สุชาติ          รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางจุรีรัตน์            ชูกรณ์         นักวิชาการเงินละบัญชี

3. นางสาวธัญญลักษ์  มีลาภ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางพรรณวิภา       สุชาติ          เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสุศรีสุดา         เกตุพิมล       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6. นางสาวพการัตน์   เสียมศักดิ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. นายไชวัฒน์    ควงผจญ   หัวหน่าสวนโยธา

2. นายนรงค์      ฉิมมณี        ช่างโยธา

 3. จ.อ.ธวัธชัย   บุญจำนงค์    เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน   

1.คอมพิวเตอร์                   จำนวน  10  เครื่อง

2.เครื่อง pocket PC  จำนวน      4  เครื่อง

3.เครื่อง Note Book  จำนวน     1  เครื่อง

4.เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน    1  เครื่อง

5.เครื่องโทรศัพท์      จำนวน     1  เครื่อง

6.โทรสาร                 จำนวน     1  เครื่อง

7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย  จำนวน    1  เครื่อง

รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    19,893,340.44                         บาท

           ปี 2552                    22,489,047.87                         บาท

           ปี 2553                    27,808,025.86                         บาท

รายจ่ายของ อบต.

           รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    14,720,621.90                         บาท

           ปี 2552                    21,296,393.20                         บาท

           ปี 2553                    25,289,529.67                         บาท

 

info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี วิสัยทัศน์ “สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ พันธ์กิจในการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย 5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย 8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

วิสัยทัศน์

“สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

พันธ์กิจในการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

วิสัยทัศน์ “สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ พันธ์กิจในการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย 5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย 8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

วิสัยทัศน์

“สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

พันธ์กิจในการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
หาดทุ่งวัวแล่น

สถานที่ท่องเที่ยว
หาดทุ่งวัวแล่น

check_circle ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี รอปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

รอปรับปรุง