องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file 5.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเหณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file 5.2 ประกาศ ก. อบต. จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ์การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file 5.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file 5.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file 5.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file 4.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file 4.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file 4.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file 4.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file 4.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file 3.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file 3.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file 3.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

folder การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file 2.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file 2.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file 2.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file 2.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file 2.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file 1.2 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file 1.1 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file 1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file 1.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file 1.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69