ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Plan )
ชื่อไฟล์ : AOwXWhYWed25944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น


ชื่อไฟล์ : k6IYTF2Wed25948.jpg

ชื่อไฟล์ : 7Rv44JQWed30006.jpg

ชื่อไฟล์ : DdzYHemWed30012.jpg

ชื่อไฟล์ : mVpevCTWed30016.jpg