ชื่อเรื่อง : จ้างทำคู่มือ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบำลสะพลี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง