ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-63-0070 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง